Mestring skaper vekst!

Øksnes Vekst AS er Vekstbedriften i Øksnes. Bedriften ble etablert i 1992 og er 100% eid av Øksnes kommune.

Vi har som formål å utvikle menneskers ressurser gjennom arbeid og kompetanseheving. Øksnes Vekst AS skal gjennom leveranse av arbeids- og inkluderingstjenester til det offentlige, bidra til å skape varige arbeidsplasser tilpasset personer med nedsatt arbeidsevne, som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud.

Grunnlaget for sysselsettingen skal baseres på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære markedet. Arbeidsoppgavene skal være tilpasset den enkelte arbeidstaker og bidra til utvikling, mestring, sosial trygghet og personlig vekst. Dette bidrar til at våre ansatte opplever økt livskvalitet. Vi tilrettelegger arbeidstilbudet på en slik måte at den enkelte skal få utvikling ut fra sine ønsker, forutsetninger og behov. Hos oss er fokus satt på hele mennesket. Bedriften har egen buss som tilbyr skyss til og fra arbeid.

Øksnes Vekst AS skal også arbeide for å få arbeidstakere ut i ordinært eller vernet arbeid.

Øksnes Vekst har ut fra denne målsettingen en visjon om at mestring skaper vekst. Dette er grunnholdningen i vårt arbeid.

Øksnes Vekst AS har 35 godkjente plasser fra NAV, og kravet til en varig tilrettelagt plass er uføretrygd. NAV er innsøkende instans. Inntak / ansettelse foretas ved ledig plass i bedriften. Ansettelser tar utgangspunkt i Arbeidsmiljøloven med de plikter og rettigheter dette medfører. Du beholder din trygd og får i tillegg en bonuslønn for de timene du er på jobb.

Vi er godkjent lærebedrift og tilbyr opplæring til lærekandidater. Vi tar også imot elever til yrkesfaglig fordypning.

Øksnes Vekst AS feiret 30- årsjubileum i 2022.

Vi skal fortsatt være en god arbeidsgiver for våre ansatte. Vi skal fortsatt jobbe med å styrke vår identitet og rolle i Øksnes samfunnet.

Kvalitetssystem

Øksnes Vekst AS har siden 2020 vært sertifisert i kvalitetssystemet ISO 9001:2015. Bedriftens kvalitetssystem revideres årlig.

Vår kvalitetspolitikk skal bidra til å sikre høy kvalitet i forhold til produksjon av varer og tjenester, og at vi forvalter våre oppgaver ovenfor alle ansatte, tiltaksdeltakere, kunder og samarbeidspartnere på en god og betryggende måte.

Øksnes Vekst AS skal yte tjenester i henhold til kravspesifikasjoner og bestillinger fra NAV, samt legge til rette for brukermedvirkning blant tiltaksansatte og tiltaksdeltakerne.

Dette oppnår vi ved å:

Z

ha et kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene i ISO 9001: 2015

Z
la medarbeidere og samarbeidspartnere involveres på en måte som sikrer forståelse, identifisering og gjennomføring av kvalitetsarbeidet i bedriften
Z
aktivt jobbe etter de etiske retningslinjene i virksomheten
Z

jobbe for en kultur der kontinuerlig forbedring og utvikling har fokus

Styret

Etter Generalforsamling 2022 består styret i Øksnes Vekst AS av

Jonny Rinde Johansen
Styreleder

Kari Gaarder
Nestleder

Ingrid Lie Brun

Tove Hansen 

Per Bjørkås

Vibeke Karlsen
Ord. ansatte representant

Geir Johannessen
VTA ansatte representant

Årsrapport 2022